Algemene Voorwaarden MKB Administratie Adviseurs

1. BEGRIPSBEPALINGEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënt:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten
van werkzaamheden.
Opdrachtnemer:
MKB Administratie Adviseurs
Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde worden
verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zins des woords en omvat in ieder geval de werkzaamheden
zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
Bescheiden:
Alle door cliënt aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in kader van uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen,
waaronder stukken of gegevensdragers.

2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer
binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijziging van deze
voorwaarden dient door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van cliënt komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomst
slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel
over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van
opdrachtnemer.

3. GEGEVENS CLIËNT
1. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel
nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op
de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat
cliënt aan de in vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
MKB Administratie Adviseurs
2/4 Algemene Voorwaarden MKB Administratie Adviseurs
3. Opdrachtnemer mag het door cliënt opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat hem
schriftelijk een nieuw adres is meegedeeld.
4. Cliënt staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.

4. UITVOERING OPDRACHT
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, o.a. salarisadministratie zonder
kennisgeving aan cliënt, te laten verrichten door derden.
3. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van cliënt, die niet vallen
onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop
betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het bewijs ontleend
dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van cliënt zijn verricht, onverminderd het recht van
opdrachtnemer met andere middelen dit bewijs te leveren.

5. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van
bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de
opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem
door cliënt ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Hierop
wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een
tucht, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6. HONORARIUM
1. Opdrachtnemer heeft voorafgaand de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de
uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat cliënt een naar redelijkheid en
billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer,
dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en
wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd
naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd,
lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen
tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere
afspraken hebben gemaakt.
4. Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde
derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting door opdrachtnemer aan cliënt
gedeclareerd per maand, eind van het boekjaar volgt een afrekening op basis van het afgesproken
uurtarief.
5. Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk
en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.
6. Voor spoedopdrachten en/of opdrachten die op een zaterdag/zondag of feestdag geregeld moeten
worden, wordt een toeslag berekend van 200% op het afgesproken uurtarief.

7. BETALING
1. Betaling van het factuurbedrag door cliënt dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum,
ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te
wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.
2. Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde (fatale) termijn heeft betaald, is hij in verzuim en heeft
opdrachtnemer het recht vanaf de vervaldag cliënt de contractuele rente, met een minimum van drie
procent rente per kwartaal in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien
cliënt in verzuim is, worden alle vorderingen van opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden
en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.
3. Alle kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitenrechtelijke incassering van de vordering zijn voor
rekening van cliënt. De buitenrechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen
bedrag met een minimum van 250 euro. Voor het geval opdrachtnemer een gerechtelijke procedure,
arbitrage en bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is cliënt gehouden de
met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer ter
zake van buitengerechtelijke kosten, te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten,
procureurs, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs
verschuldigde honorarium en het vastrecht, voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling
van cliënt op grond van artikel 237 en volgende van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering te
boven gaan.
4. Door cliënt gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt cliënt dat de
betaling betrekking heeft op een latere factuur.
5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve
van de gezamenlijke cliënten zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor
de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten. Indien opdrachtnemer werkzaamheden verricht
voor cliënten, behorende tot een concern of samenwerkingsverband, zijn alle tot dat concern of
samenwerkingsverband behorende cliënten hoofdelijk jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor de
betaling van elkaars factuurbedragen, rente en kosten.

8. AANSPRAKELIJKHEID
1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid
in acht nemen die van opdrachtnemer in de gegeven omstandigheden kan worden verwacht.
Indien een fout wordt gemaakt doordat cliënt het onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt,
is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien cliënt aantoont dat
hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn
vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van 1 maal het
bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar.
2. Hoe dan ook is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede
begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van cliënt, die op enigerlei
wijze verband houdt met dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden
door opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, schade van cliënt ongedaan
te maken of te beperken, waarbij cliënt hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer
of tijdens de zending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens
cliënt, opdrachtnemer of derden.
5. Cliënt vrijwaart opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden die direct of indirect, middellijk
of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer samenhangen, in
het bijzonder voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan
opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

9. OPZEGGING
1. Opdrachtnemer en cliënt kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst
eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde in artikel 8 lid 2 van deze voorwaarden van
toepassing.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

10. OPSCHORTINGSRECHT
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder
begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan cliënt of derden, totdat cliënt alle opeisbare
vorderingen van opdrachtnemer volledig heeft voldaan.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van cliënt die is veroorzaakt door de opschorting
veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

11. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.